Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
 
Objednávkou na portálu: www.qhht.family, www.cestoulaskyasvetla.cz, www.institutvedomiasupervedomi.cz, www.tajemstvivedomehouceni.cz ať už se jedná o on-line kurzy, osobní konzultace, webináře, workshopy, živé akce, členství v klubu, e-booky, elektronické či tištěné výukové materiály a knihy, reklamní předměty, souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem služeb a produktů je Markéta dos Santos Gomes, adresa: Výstavní 820, 389 01 Vodňany, IČO: 01996975, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající").

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku služeb či zboží Poskytovatele (dále jen „Uživatel" / „Kupující").

1.3. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.

1.4. Předmět koupě – předmětem koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek mohou být online kurzy, osobní výuka, členství v klubu, webináře, workshopy, živé akce, e-booky, elektronické či tištěné výukové materiály a knihy, reklamní předměty.

1.5. NOZ je v těchto všeobecných obchodních podmínkách zkratka používaná pro označení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1.6. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.

1.7. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

1.8. Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.

2. Předmět služby (on-line kurzy, webináře, workshopy, živé akce, členství v klubu, osobní konzultace, e-booky, elektronické či tištěné výukové materiály a knihy, reklamní předměty).
2.1 Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k lektorským video lekcím uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele (dále jen „on-line kurz").

2.2 Ukázková videa slouží jako úvod k on-line kurzu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

2.3 Předmětem služby jsou také živé akce, webináře, workshopy, networkingová setkání, osobní konzultace, které je možné volně zakoupit na webu www.qhht.family, www.cestoulaskyasvetla.cz, www.institutvedomiasupervedomi.cz, www.tajemstvivedomehouceni.cz (dále jen "živé akce") a elektronické či tištěné výukové materiály a knihy, reklamní předměty, které je možné volně zakoupit na webu www.qhht.family, www.cestoulaskyasvetla.cz, www.institutvedomiasupervedomi.cz, www.tajemstvivedomehouceni.cz (dále jen „zboží“).

2.4 Rozsah služby

Uhrazením ceny on-line kurzu či členství v klubu, získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.
Uhrazením ceny osobní konzultace, workshopu nebo jiné živé akce, získává Uživatel právo na informace o průběhu akce za účelem naplnění sjednané objednávky.
2.5 Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen uhradit cenu on-line kurzu, konzultace, klubu či živé akce stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, on-line bankovním převodem nebo bankovním převodem).
Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu či fyzicky přijít na živé setkání.
Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky on-line kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on-line kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.
Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku – Ochrana autorských práv.

2.6 Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webových stránkách www.qhht.family, www.cestoulaskyasvetla.cz, www.institutvedomiasupervedomi.cz, www.tajemstvivedomehouceni.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele.
Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
Objednávka zadaná Kupujícím je pro Kupujícího závazná po dobu 10 – ti dnů.
Objednávka je návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena, pokud Prodávající objednávku v době její závaznosti akceptuje. Akceptaci provede Prodávající elektronicky, odesláním e – mailové zprávy obsahující výslovnou informaci o přijetí návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy na e – mailovou adresu uvedenou Kupujícím při objednávce. Kupující je oprávněn i závaznou objednávku jednostranně zrušit kdykoliv před přijetím objednávky ze strany Prodávajícího.
Takto uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran, z důvodů a způsobem stanovených zákonem, nebo těmito obchodními podmínkami.
Nepřijme – li Prodávající objednávku ve lhůtě její závaznosti, nebo před jejím zrušením Kupujícím, kupní smlouva uzavřena není. Prodávající není povinen objednávku přijmout.
Na základě uzavřené kupní smlouvy se Prodávající zejména zavazuje dodat Kupujícímu zboží/digitální obsah dle uzavřené kupní smlouvy a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo/licenci ke zboží a Kupující se zejména zavazuje zboží/digitální obsah převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu zboží, poštovné a balné.

2.7 Kupní cena, daňový doklad

Na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny poskytovaných služeb či zboží. Ceny jsou uvedeny jako konečné.
Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník. Změna ceníku je účinná ke dni následujícímu po dni, v němž byl nový ceník uveřejněn na webových stránkách Prodávajícího.
Daňový doklad Vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení on-line kurzu či jiného nabízeného produktu a je zasílán automaticky na e-mail Kupujícího a to elektronickou formou.

2.8 Způsob a forma platby

Způsob platby:
Platební metody jsou napojeny na FIO banku, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu FIO banky
Možnosti plateb:
On-line bankovním převodem, QR kódem

2.9 Odstoupení od smlouvy a garance vrácení peněz

Při objednání online kurzu či jiného z nabízených produktů má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Nejpozději však do 14 dní od připsání platby na účet Prodávajícího.
Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: marketa@qhht.family s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem na číslo účtu, ze kterého byla uskutečněna platba. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci 14denní garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud zveřejněné lekce kurzu.
Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu marketa@qhht.family. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.
V případě živých akcí, pokud Uživatel napíše minimálně 6 dní před uskutečněním živé akce, má právo na navrácení peněz. Pokud je nahlášení neúčasti uživatele v termínu kratším než 6 dní, nenáleží Poskytovali povinnost cenu vstupného vracet z důvodu nákladů spojených s prodejem lístku. Uživatel má možnost svůj lístek přeprodat či darovat osobě blízké. 

Práva a povinnosti Poskytovatele
Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu do 3 pracovních dnů po obdržení úhrady na svůj účet. Materiály kurzu mohou být zveřejňovány postupně.  V případě předprodejů kurzů, má Poskytovatel právo uživateli vytvořit přístupové údaje nejpozději do 2 dnů před spuštěním kurzu nebo v předem avizovaném datu.
Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 7 těchto podmínek.
Objednáním on-line kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou na adresu: marketa@qhht.family.
Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

4. Hmotný předmět koupě (výukové materiály, knihy, reklamní předměty, apod.).
4.1 Uzavření kupní smlouvy

Kupující má možnost objednat předmět koupě formou odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu. Při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem, tedy elektronickou formou, Kupující na webu Prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že označí předmět koupě na objednávkovém formuláři a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky, cenu za předmět koupě a náklady spojené s dodáním zboží.
Řádně učiněná objednávka odeslaná Prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím, které Prodávající odešle na e-mail Kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení se strany Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny Kupujícím.

4.2 Způsob dodání, náklady na dodání

Hmotný předmět koupě (výukové materiály, knihy, reklamní předměty, apod.) jsou dodány jako doporučené zásilky Českou poštou či službou Zásilkovna.
Kupní cena zboží se určí podle ceníku Prodávajícího ve výši, v níž je u konkrétního zboží uvedena ke dni, kdy Kupující zadal objednávku zboží. Kupní cena je vždy stanovena včetně DPH.
Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník. Změna ceníku je účinná ke dni následujícímu po dni, v němž byl nový ceník uveřejněn v příslušné sekci e – shopu.
Kupní cena zboží je vždy splatná podle volby Kupujícího učiněné při zadání objednávky zboží. Probíhá on-line platební kartou, on-line bankovním převodem nebo bankovním převodem před dodáním zboží, nejpozději však do 5–ti dnů po přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím.
Výše poštovného a balného (ceny placené Kupujícím za dopravu zboží) je stanovena v kupní smlouvě a je splatná spolu s kupní cenou za stejných podmínek. Toto se netýká elektronického obsahu (videokurzů).
V případě prodlení Kupujícího se zaplacením sjednané kupní ceny zboží a/nebo poštovného a balného se příslušná kupní smlouva ruší, a to od počátku.

4.3 Dodací podmínky

K odevzdání předmětu koupě Kupujícímu, které je zasíláno Kupujícímu prostřednictvím České pošty, dojde v okamžiku, kdy mu ho Česká pošta předá nebo formou služby Zásilkovna v okamžiku převzetí objednaného produktu na vybrané pobočce.
Dodací lhůta se liší dle místa, kam předmět zasíláme. Po České republice to je zpravidla do 10 pracovních dnů. V době Vánočních svátku se tato doba může až zdvojnásobit. Do zahraničí, je to pak dle dané země a dopravních možností České pošty, většinou však do 30 pracovník dnů.
Není-li výslovně ujednáno, jak má být předmět koupě zabalen, zabalí Prodávající předmět koupě podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu věci. Stejným způsobem zabalí Prodávající předmět koupě pro přepravu.
V případě, že se vyskytnou jakékoliv problémy s doručením zásilky, případně nebyla-li zásilka doručena Kupujícímu vůbec, může Kupující kontaktovat Prodávajícího e-mailem na adrese marketa@qhht.family.
Je-li Prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně Kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je Kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením.
Při převzetí zboží od České pošty či od vybrané pobočky Zásilkovny, je Kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží neporušený. V případě, že Kupující zjistí závady, oznámí toto České poště či přímo pracovníkovi na dané pobočce. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu.

4.4 Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění

Odpovědnost Prodávajícího za jakost je stanovena zákonem. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. NOZ a dále též podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě) některá z obecnějších ust. § 2099 a násl. NOZ ohledně práv z vadného plnění. 
Dle § 2161 NOZ Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Dle § 2165 NOZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. 
Ustanovení § 2165 se nepoužije u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Dle § 2169 NOZ platí, že:
nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“ 
Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil.

5. Ukončení smlouvy
5.1 Kupující - Spotřebitel (dle definice uvedené v článku I. těchto všeobecných obchodních podmínek), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů. 

5.2 Lhůta na odstoupení od smlouvy běží

v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží
v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (tj.v případě kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

5.3 Kupující - Spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět Prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mail marketa@qhht.family.

5.4 Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od smlouvy, je povinen Prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zaslat na adresu: Výstavní 820, Vodňany 389 01.

5.5 Vracené zboží je Kupující povinen zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.

5.6 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle mu Prodávající přijaté peněžní prostředky na bankovní účet, ze kterého byla objednávka zaplacena a to nejpozději do 14-ti dnů od doručení předmětu koupě Prodávajícímu.

5.7 Vrátí–li Kupující zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu, byť i vzniklém běžným používáním, může Prodávající po Kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží; tím není dotčeno právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží může být považováno i poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

6. Reklamace
6.1 Reklamovat předmět koupě může Kupující do 30 dnů ode dne doručení hmotné zásilky zasláním reklamace e-mailem na adresu marketa@qhht.family – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů.

6.2 Reklamovaný předmět koupě doručí Kupující Prodávajícímu kompletní a dobře zabalený. Jestliže bude reklamace oprávněná, uhradí Prodávající Kupujícímu náklady spojené se zasláním předmětu koupě Prodávajícímu (na účet dle dohody).

6.3 Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí Kupujícího elektronickou poštou, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. 

6.4 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

7.  Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele
7.1 On-line kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

7.2 Do autorských práv poskytovatele patří také obsah předávaný formou kurzů, stejně jako obsah předávaný na webinářích, workshopech či jiných živých akcích.

7.3 Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním Provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

7.4 Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

7.5 Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

7.6 V případě prokázaného porušení tohoto článku 7 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

7.7 Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu či jiného produktu nebo služby. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

8. Ochrana osobních údajů
8.1 Kupující (uživatel) bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

8.2 Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.

8.3 Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím (Uživatelem).

8.4 Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

8.5 Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje Kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo Kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci Prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterou má Prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

8.6 Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na e-mailovou adresu marketa@qhht.family poskytovatele služby. 

8.7 Veškeré Zásady o zpracování osobních údajů a práva s tím souvisejících popisujeme v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

8.8 Na webu zpracováváme taky Cookies, skutečnosti s tímto související sdělujeme v dokumentu Cookies na webu.

9. Sdělení Prodávajícího Kupujícímu před uzavřením smlouvy
9.1 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od Prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj
označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností;
cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků;
způsob platby a způsob dodání plnění;
náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány;
údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;
údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou

10. Závěrečná ustanovení
10.1 Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím (Uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může Kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

10.2 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

10.3 Pro Prodávajícího i Kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách Prodávajícího v den, kdy Kupující učiní objednávku.

10.4 Pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se Spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2022